REGULAMIN

SZANOWNY RODZICU/OPIEKUNIE PRZED WEJŚCIEM DO BAWIALNI „BUMERANG” PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NASZYM REGULAMINEM

Bawialnia BUMERANG znajduje się w Częstochowie , przy ulicy Jagiellońskiej 1 i czynna jest codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00. 

  1. Bawialnia BUMERANG przeznaczona jest dla Dzieci od 4 do  12-go roku życia, których wzrost nie przekracza 150 cm.
  2. Dzieci poniżej 4 roku życia mogą przebywać na terenie Bawialni wraz z Rodzicem/Opiekunem.
  3. Strefa Malucha przeznaczona jest do zabawy dla Dzieci  do 4-tego roku życia.
  4. Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo Dzieci korzystających z Sali Zabaw oraz ich odpowiednie zachowanie.
  5. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji Sali Zabaw wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej dorosłej osoby.
  6. Dzieci, które ukończyły 6 lat mogą pozostać w Bawialni BUMERANG bez Rodzica/Opiekuna po wcześniejszym poinformowaniu Obsługi Bawialni o tym fakcie i po podpisaniu stosownego oświadczenia. Przy składaniu oświadczenia wymagany jest dowód osobisty Rodzica/Opiekuna oraz podanie jego numeru telefonu kontaktowego.
  7. Pozostawienie dziecka pod opieką pracowników Bawialni BUMERANG jest możliwe tylko w przypadku, gdy Bawialnia dysponuje w danym momencie odpowiednią liczbą pracowników-opiekunów.
  8. Wstęp do Sali Zabaw odbywa się po wykupieniu biletu wstępu w formie paragonu lub karnetu o wartości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem (cena nie zawiera opieki nad Dzieckiem). Za bilet lub karnet niewykorzystany Prowadzący Salę Zabaw nie zwraca pieniędzy. Karnet wystawiany jest na imię i nazwisko Dziecka i okazywany winien być każdorazowo przy wejściu do Sali Zabaw. Opiekunowie/Rodzice mają obowiązek wykupić bilet wstępu dla Dziecka, które korzysta z atrakcji Bawialni BUMERANG.
  9. Po wykupieniu biletu wstępu za pierwszą godzinę płatną z góry, każdy korzystający z bawialni otrzymuje magnetyczną kartę wejściową, odmierzającą czas pobytu Dziecka  na terenie Bawialni.
  10. Po przekroczeniu pierwszej opłaconej godziny pobytu w Bawialni, rozpoczyna się naliczanie minutowe według obowiązującego cennika.
  11. Za przekroczoną pierwszą godzinę pobytu Dziecka, Rodzic/Opiekun rozlicza się z dodatkowego pobytu według minutowego naliczania za pomocą karty magnetycznej zgodnie z obowiązującym cennikiem przy wyjściu Dziecka z Bawialni.
  12. Za pomocą karty Rodzic/Opiekun może w trakcie zabawy Dziecka dokonać zamówienia w Kawiarni Bumerang, rozliczając się za nabite na nią produkty przy wyjściu Dziecka z Bawialni. 
  13. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
  14. W razie rezygnacji uczestnika z wykupionych usług po uprzednim wejściu Rodzica/Opiekuna z Dzieckiem do Sali Zabaw, Prowadzący Salę Zabaw nie zwraca kosztów wykupienia biletu lub karnetu.
  15. W Sali Zabaw Dzieci przebywają bez względu na porę roku wyłącznie w skarpetach lub rajstopach. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do posiadania ochraniaczy na buty, które zakupić można na recepcji. Ze względu na rygory sanitarne, po wyjściu z Sali Zabaw i ponownym wejściu, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do założenia każdorazowo ochraniaczy na obuwie.
  16. Podczas korzystania z Sali Zabaw obowiązuje strój sportowy, przewiewny, niekrępujący ruchów Dziecka.
  17. Przed wejściem do Sali Zabaw Dzieci oraz towarzyszący im Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do ściągnięcia wszelkiej biżuterii (łańcuszki, kolczyki, broszki, okulary itp.).
  18. Z urządzeń Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący Bawialnię nie odpowiada za wystąpienie jakichkolwiek urazów lub szkód powstałych w związku z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Bawialni.
  19. Na trampolinie może bawić się tylko jedna osoba. 
  20. Zabrania się:
   1. wchodzenia za konstrukcję zabawową i  na siatki zabezpieczające,
   2. nieprawidłowego zjeżdżania, tj. w pozycji innej niż siedząca z nogami skierowanymi w dół oraz skakania ze zjeżdżalni,
   3. nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni,
   4. popychania osób współkorzystających z urządzeń Sali Zabaw,
   5. wynoszenia z Bawialni jakichkolwiek elementów jej wyposażenia,
   6. skakania do basenu z piłeczkami,
   7. wnoszenia do Bawialni własnego jedzenia i napojów oraz spożywania posiłków i napojów serwowanych w Bawialni poza specjalnie przystosowanymi do tego celu pomieszczeniami,
   8. spożywania na terenie Bawialni napojów alkoholowych i środków odurzających,
   9. palenia tytoniu i papierosów elektronicznych, 
   10. wprowadzania zwierząt,
   11. wjeżdżania wózkami dziecięcymi poza obszar szatni.
  1. Wprowadza się odpłatność:
   1. za zagubienie kluczyka do szafki ubraniowej – 15 złotych,
   2. za zagubienie karty wejściowej – 30 złotych.
  1. W przypadku doznania podczas korzystania z Bawialni urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Bawialni, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie Bawialni.
  2. Rodzice/Opiekunowie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za spowodowane szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Bawialni,  wyrządzone przez Dzieci pozostające pod ich opieką oraz przez nich samych.
  3. Rodzice/Opiekunowie odpowiadają za szkody wyrządzone przez Dzieci w Bawialni i są zobowiązani do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek lub urządzeń.
  4. Obsługa Bawialni zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu Dziecka w Bawialni w przypadku Jego agresywnego zachowania, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu pozostałych uczestników zabawy.Za rzeczy pozostawione przez korzystających z Bawialni i Kawiarni, prowadzący nie odpowiada.
  5. Ze względów epidemiologicznych prowadzący Bawialnię zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu Dzieciom widocznie chorym.
  6. Uwaga ! Wszystkie kupony rabatowe dotyczą wejść indywidualnych (kupony nie obejmują przyjęć Urodzinowych oraz specjalnych imprez organizowanych w Bawialni BUMERANG).
  7. Promocje nie łączą się.
  8. Dzieciom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej przysługuje 50% rabatu na zakup biletu wejścia indywidualnego.
  9. Bawialnia BUMERANG objęta jest monitoringiem. Zapisy z monitoringu nie będą naruszały dóbr osobistych Klientów.
  10. Prowadzący Bawialnie BUMERANG zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia Bawialni. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.
  11. Do oferowanych przez Bawialnię BUMERANG pakietów urodzinowych i animacyjnych zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminy szczegółowe dotyczące w/w pakietów: urodzinowych i animacyjnych.
ul. Jagiellońska 1 42-216 Częstochowa tel: 539 734 001   biuro@bumerang.edu.pl, warsztaty@bumerang.edu.pl